วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บทที่ 5 การใช้ไอคอน Decision ไอคอน Start

การใช้งานไอคอน Decision
ตัวอย่างการทำงานในลักษณะของการเรียงตามลำดับ ตัวอย่างการทำงานในลักษณะของการสุ่ม รายละเอียดในการกำหนดค่าคุณสมบัติของไอคอน Decision รายละเอียดในการกำหนดค่าคุณสมบัติของ Decision Path
การใช้งานไอคอน Start/Stop
ถ่วงเวลาด้วยไอคอน Wait วิธีใช้งานไอคอน Wait คุณสมบัติของไอคอน Wait การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของปุ่ม Continue ลบวัตถุด้วยไอคอน Erase การแสดงผลของวัตถุเมื่อถูกสั่งลบ การป้องกันไม่ให้วัตถุถูกลบ ตัวอย่างการสร้างงานการ์ตูนเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆ รวมกลุ่มไอคอนด้วยไอคอน Map วิธีการรวมไอคอนเข้ามาไว้ภายใต้ไอคอน Map การแยกกลุ่มออกจากไอคอน Map การใช้ไอคอน Start และไอคอน Stop ตัวอย่างการนำไอคอน Start/Stop มาใช้งาน การยกเลิกการใช้งานไอคอน Start/Stop